• GWEN

Hudba a zvuk


Zvuk, ktorý prijíma naše telo zvonku, ale aj zvnútra, sa zakladá na vibráciách. Vibrácie v podobe zvuku sa v našom tele rezonančne spária s vibráciami orgánov tela, svalov a kostí vo forme vĺn, na základe vibračnej rezonancie, ktorá sa zosilní cez proces tkz. rezonančnej kavitácie v tele.


Rezonancia na určitej frekvencii, intenzite a rozsahu je schopná napojiť Vaše telo na bod nula a čerpať z neho tkz. voľnú energiu (free energy) z hĺbky éterickej úrovne. Hudobné nástroje naladené na frekvenciu 432 Hz, 421-422 Hz, (a podľa mňa aj) 424.96 Hz, sú schopné vytvoriť vo vašom tele takúto rezonanciu a napojiť sa tak na energiu bodu nula. Pokiaľ mi je známe, nástroje naladené na 440 Hz takéto niečo nie sú schopné urobiť.


Tieto vibrácie sa vo Vašom tele prebudia pri počúvaní (nasávaní do tela nielen ušami, ale aj cez kožu) určitých špecifických zvukov. Vtedy sa človek dostáva do určitého režimu citu (citových vibrácií). Jedná sa viacmenej o prebudenie Kundalini (ktoré má mnoho stupňov a intenzít). Najproduktívnejší a najbezpečnejší spôsob (a podľa môjho názoru aj najzložitejší), ako takéto vibrácie v našom tele vyprodukovať, je cez pocity bezpodmienečnej lásky, nakoľko cit lásky je pre ľudské telo organický, vlastný a prirodzený. Rezonančná frekvencia lásky vzápätí spustí v tele proces fázovej konjugácie za produkcie stojatých vĺn, ktoré na oplátku ovplyvňujú rotáciu častíc na subatomickej úrovni, a táto zase ovplyvňuje množstvo éteru, skalárnej energie a energie bodu nula, ktorá cez jadro atómu prichádza do hmoty a teda do tela.


Ľudská bytosť je schopná ovplyvniť prostredníctvom pocitov, ktoré sú vibrácie (konkrétne skalárne stojaté vlny), množstvo éteru vstupujúce do tela cez jadro atómov. Každý človek je pomocou citov schopný ovplyvniť krv ako aj hormonálny systém. V podstate celé telo sa dá ovplyvniť, alebo riadiť pocitmi lásky. Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a nefyzickou – duchovnou hmotou, čiže antihmotou. Tento most je hranicou, ktorá sa prekročí pri vyžarovaní vibrácií určitej intenzity dosiahnutej v tele, pričom vtedy sa začne proces tkz. molekulovej transformácie, čiže fyzických, chemických ako aj biologických zmien v tele.


Posledná fáza tejto hĺbkovej transformácie (transmutácie) z vás urobí tkz. breathariána, človeka žijúceho zo vzduchu a slnečnej energie. Pri určitých zmenách, prebiehajúcich v chémii krvi, založených na súhlasnej rezonančnej vibrácii, (v tele automaticky) zosilnejú pocity mieru, jednoty, lásky atď. a človek je schopný naladiť sa na vibračné pole obsahujúce informácie, ktoré neboli predtým k dispozícii. “


Pravá informácia je nelokálnej povahy. Nemôže byť ani vytvorená alebo zničená, rovnako ako energia a hmota- teda jej forma, pretože tieto dve formy sa premieňajú jedna v druhú. Avšak informácie môžu byť zmenené reakciou s inými vlnami (pulzmi, ktoré tiež obsahujú informáciu) a sú súčasťou vedomia. Informácie majú schopnosť samo-organizácie a ich súčasťou je aj princíp syntropie/entropie, ktorý funguje na princípe dvojice komplementárnych polarít. Nosičom informácií nie je výhradne len svetlo (čiže viditeľná časť elektromagnetického spektra), ale aj iné časti elektromagnetického, ako aj zvukového spektra (vrátane infra a ultra rozpätia). Jednotlivci majú schopnosť dekódovať informácie, či už v podobe svetla alebo aj ďalších foriem. Naše vedomie fungujúce na princípe hologramu, obsahujúce vlny, ktoré sú nositeľmi informácií, reaguje s inými vlnami v prostredí okolo nás, ktoré tiež obsahujú informácie.


V závislosti na fáze, frekvencii, intenzite, vlnovej dĺžke, amplitúde, pootočení uhlu, a rotácii častíc (subatomických častíc, kvázi-častíc), sme schopní dekódovať informácie. Naša schopnosť prijímať a dekódovať informácie ďalej závisí na tom, akým spôsobom je svetlo obsahujúce informácie odrazené, ohnuté, alebo zlomené (jedná sa o reflexiu, refrakciu a difrakciu). Táto schopnosť ďalej závisí aj na tom, či sa jedná o implóznu vlnu, ktorá sa obracia sama do seba (vybuchne, imploduje do seba, teda smerom dovnútra a nie von) a ktorá akoby cestuje (vracia sa) späť v čase, alebo naopak, či sa jedná o explozívnu vlnu, ktorej informáciu sme schopní naplno vytiahnuť (buď cez channeling, stiahnutím do systému ako do počítača, alebo ju získať priamou vibračnou kogníciou), alebo z nej prijať len čiastočnú informáciu. Mimochodom, informácia sa dostáva do prostredia v pulzoch, alebo kvantách. (tkz. pulzové-kvantové informácie).
Domnievam sa, že najlepším zariadením na zber svetla je ľudská koža, pretože obsahuje melanín, ktorý je schopný absorbovať slnečné žiarenie. Za pomoci Na Cl (chlorid sodný), keď je fyzické telo ponorené v morskej vode, melanín spustí v tele reakciu, ktorej súčasťou je aj proces zvaný fotolýza, podobný fotosyntéze v rastlinách. V tomto procese zohráva kremík dôležitú úlohu, pričom v rámci tejto reakcie vzniká hélium produkovaný studenou fúziou za izbovej teploty v procese, ktorý zahŕňa kavitálno-rezonančnú nukleárnu transmutáciu, na základe rezonančných stojatých vĺn, ktoré pôsobia na princípe zrkadlovej fázovej konjugácie (phase conjugate mirror).


Rotácia vĺn je riadená univerzálnym (ako aj ľudským) vedomím. Vedomie sa skladá zo stojatých skalárov respektíve skalárnych vĺn. Vedomie naplno a správne funguje vtedy, keď je riadené tkz. súhlasnou- vzájomnou (súzvučnou) vibračnou rezonančou frekvenciou, ktorú produkujú pocity-city tkz. bezpodmienečnej lásky. Spin častíc, ako aj subatomických častíc závisí od zmeny intenzity tlaku toku éteru. Ľudské vedomie, pomocou citov a pocitov dokáže priamo riadiť tlak a teda aj množstvo éteru (prechádzajúce cez jadro atómu z bodu nula, teda vákua, do hmotného-antihmotného prostredia). Uhol pod ktorým subatomické častice rotujú okolo vlastnej osi sa zmení vtedy, keď sa zmenia naše pocity, alebo spôsob akým pociťujeme a preciťujeme, a ak dosiahneme dostatočne intenzívnu frekvenciu našich citov.


Frekvencie produkované telom pri pocitoch čistej lásky, ktoré sú vlastne stojaté skalárne vlny, riadia funkciu hormónov, neurotransmiterov a proteínov v tele, rovnako ako tvorbu červených krviniek v kostnej dreni a črevách. To je aj dôvod, prečo niektorí senzibili dokážu stiahnuť pocity priamo z kostí a čriev a premeniť ich na tok informácií. Navyše niektoré typy stojatých vĺn (rezonančné, pozdĺžne, sférické sinusoidné skaláry), ktoré fungujú na režime tkz. fázovej konjugácie, dokážu regulovať tok éteru do jadra atómu a von z neho. Za určitých okolností môže nastať aj prípad anti gravitácie (alebo tkz. levitácie), ktorú je možné regulovať silou vôle. Okrem toho, stojaté vlny dokáže za určitých podmienok vytvoriť každý ľudský organizmus.

Ľudské telo pracuje na princípe univerzálneho vedomia, čo znamená, že ako vedomie, tak aj ľudské telo (ktoré je z neho zložené) funguje na princípe samoregulácie, samo-navigácie, samo-organizácie, samo-regenerácie, samo-vyživovaní, samo-uchovaní, samo-podpory (za účelom večnej cirkulácie a premeny jedného druhu energie na iný). Všetky tieto princípy sa zakladajú na harmónii a samo-vyrovnávacej regulácii dvoch opačných síl, čiže explózie / implózie, expanzie / kontrakcie, muž / žena, plus / mínus, jin / jang, čiže dva komplementárne protiklady (ktoré nevedia existovať jeden bez druhého, nakoľko sa pretvárajú jeden v druhého a navzájom sa tak dopĺňajú) a tým vytvárajú trvalý a nikdy nekončiaci cyklický pohyb založený na princípe perpetuum mobile.Vedomie prakticky nebolo nikdy vytvorené a z toho dôvodu nemôže byť ani nikdy zničené. Šíri sa prostredníctvom vákua, skrze neho a v ňom. Vákuum samo o sebe nie je prázdne, ale plné potenciálu. Okrem neho prakticky neexistuje nič, žiadny čas, žiadny priestor. Pre ľudskú myseľ nie je nič nemožné. Sme skutočnými spolutvorcami. Môžeme zmeniť spôsob, akým sa chová svetlo a priamo s ním prostredníctvom nášho vedomia komunikovať a to tak, že naše city-pocity určitej frekvencie, (ktoré sa neskôr cez emócie pretavia do myšlienok a ktoré vlastne predstavujú elektromagnetické vibračné pozdĺžne stojaté vlnenie vo forme tónov) nasmerujeme na svetlo, čiže elektromagnetické vlny, ktoré potom vzájomne reagujú. Táto frekvencia je frekvencia čistej lásky.

Láska je špeciálna frekvencia špecifických vĺn (pulzov) so špecifickou vlnovou dĺžkou, amplitúdou, intenzitou, fázou, spinom a angulárnou rotáciou a je potrebné, aby ju mainstreamové vedecké kruhy začali brať vážne. Frekvencia lásky nevykazuje žiadne napätie a teda nemôže byť detegovaná pomocou žiadnych prístrojov okrem ľudského organizmu respektíve ľudských pocitov.


Paranormálne aktivity a procesy ako teleportácia, poltergeists, telekinéza, kontakty mimozemšťanov a inteligencií iného ako zemského pôvodu, mimotelových zážitkov, zážitkov blízko smrti, duchovno transformačné zážitky, Deja vu, hypnagogia, astrálne cestovanie, astrálne projekcie, interdimenzionálne cestovanie, levitácia, cestovanie pomocou orbov, pozorovanie na diaľku (RV), asociatívne pozorovanie na diaľku (ARV), čítanie z kryštálovej gule, komunikácia s duchmi, channeling, priame vibračné poznanie, telepatia, syn-chronicita, kruhy v obilí, jasnozrivosť, proroctvo, ESP, spontánna vyliečenie, atď., možno pripísať unikátnemu modelu nášho vesmíru (pričom ľudské vedomie je jeho súčasťou), ktorý je riadený ako homonymická/ holografická sebestačná samoregulačná štruktúra založená na stojatých, pozdĺžnych, vibračno pulzačných, nehertzových, skalárnych cyklicko- sínusoidných (elektrotonálnych-elektrozvukových) vĺn, ktoré tým, že takpovediac striedavo pulzujú raz v hmote, teda existencii, a potom zase mimo nej, vďaka spôsobu tkz. komplementárnych vzájomne sa doplňujúcich polarít, spôsobujú to, že vesmír sa vyvíja v nekonečne sa opakujúcich cykloch perpetuálneho pohybu.

GWEN ❤️

👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org

👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl

💜 Odoberajte môj kanál na Telegrame: https://t.me/GWENduchovnyrozvoj

169 views2 comments

Recent Posts

See All