• vezuel

Zhrnutie zrušeného precedensu Roe v. Wade o práve na potrat a strate možnosti detských obetí

Roe v. Wade je súdny spor z roku 1973, ktorý viedol k rozhodnutiu Najvyššieho súdu o právach na potrat. Jane Roe, slobodná tehotná žena, podala žalobu v mene seba a ostatných, aby spochybnila texaské zákony o potratoch. K žalobe sa pripojil texaský lekár, ktorý tvrdil, že štátne zákony o potratoch sú príliš vágne na to, aby sa nimi lekári riadili. Predtým bol zatknutý za porušenie zákona.


V tom čase bol potrat v Texase nezákonný, pokiaľ nebol vykonaný na záchranu života matky. Podrobiť sa potratu alebo sa oň pokúsiť bol zločin.


Vo veci Roe v. Wade Najvyšší súd rozhodol o dvoch dôležitých veciach:


Ústava Spojených štátov amerických poskytuje základné „právo na súkromie“, ktoré chráni právo osoby rozhodnúť sa, či pôjde na potrat.

Ale právo na potrat nie je absolútne. Musí byť v rovnováhe so záujmami vlády pri ochrane zdravia a prenatálneho života.


Právne argumenty

Každá strana sporu Roe v. Wade použila pred Najvyšším súdom niekoľko argumentov.


1. Štát vo svojom prípade uviedol tri hlavné argumenty na obranu zákona o potratoch:


Štáty majú záujem na ochrane zdravia, udržiavaní medicínskych štandardov a ochrane prenatálneho života

Plod je „osoba“ chránená 14. dodatkom a ochrana prenatálneho života od počatia je naliehavým záujmom štátu. Roe si nárokuje absolútne práva na súkromie


2. Jane Roe a ostatní zainteresovaní založili svoj prípad na nasledujúcich argumentoch:


Texaský zákon zasiahol do práva jednotlivca na „slobodu“ podľa 14. dodatku. Texaský zákon porušuje práva na manželské, rodinné a sexuálne súkromie zaručené Listinou práv